Beveiliger 2

Inhoud
De opleiding beveiliger 2 leidt op voor het erkende MBO diploma beveiliger nieuw.

Cursusduur
12 maanden

EHBO

Inhoud
De inhoud van de cursus is samengesteld volgens de eindtermen van het Oranje Kruis.

Cursusduur
4 dagen

Certificaat van vakbekwaamheid camera toezicht

Inhoud

Het examen Vakbekwaamheid Cameratoezicht is bestemd voor:

– Werknemers die zijn belast of zullen worden belast met de uitvoering van alle taken en verantwoordelijkheden binnen een alarmcentrale,     meldkamer en cameratoezichtcentrale die hiervoor specifieke observatiekennis en vaardigheden dienen te bezitten.Persoonscertificaat Cameratoezichthouder

Het examen Cameratoezicht wordt afgenomen conform de norm ISO 17024. Het examen wordt afgenomen onder toezicht van de Certificerende Instelling KIWA. De Certificerende Instelling verstrekt bij een voldoende resultaat het persoonscertificaat Cameratoezicht

Als verdieping op Cameratoezicht is het praktijkexamen ontwikkeld. De nadruk in het examen ligt op het toetsen van de praktische vaardigheden van de kandidaat.

Aan Cameratoezichthouders worden met betrekking tot kennis en vakmanschap inzake -observatie,-toezicht en camerabewaking in alarmcentrales, meldkamers en toezichtcentrales specifieke eisen gesteld. De cameratoezichthouder voert taken uit op het gebied van camerabewaking in samenwerking met gespecialiseerde organisaties die in het kader van (sociale) veiligheid opereren.

Het examen vakbekwaamheid Cameratoezicht heeft tot doel de kandidaat te kwalificeren inzake -observatie, -toezicht en camerabewaking.

De algemene vakbekwaamheidseisen voor de cameratoezichthouder zijn onder te verdelen in de volgende onderwerpen:

A. Basiskennis van beleid, doelstellingen, relevante wet- en regelgeving en verantwoordelijkheden ten aanzien van camera observatie, toezicht en bewaking

B. Kennis van apparatuur

C. Observatie (kennis en vaardigheden)

D. Communicatie en procedures bij (potentiële) incidenten

Cursusduur 

2 dagen

Examen

Na het afsluiten van het examen met een goed resultaat wordt de geslaagde kandidaat in het KIWA-persoonsregister Cameratoezicht bijgeschreven.

BHV

Inhoud
Deze cursus is specifiek gericht op medewerkers binnen uw bedrijf die ingeschakeld kunnen worden bij de Bedrijfs Hulpverlening . De inhoud van de cursus voldoet aan alle wettelijke eisen en stellen uw medewerker in staat adequaat te handelen bij een eerste hulpvraag, een beginnende brand of een ontruiming.

Cursusduur
2 dagdelen + e-learning

BHV Ploegleider

Inhoud
Leiding geven in geval van calamiteiten kan de taak zijn van een ploegleider. Hij/zij kan het BHV-beleid van uw bedrijf uitdragen en een goed functionerende BHV-organisatie opzetten. De cursus BHV-ploegleider zorgt ervoor dat men over de juiste competenties beschikt om deze taken naar behoren uit te voeren.

Cursusduur
2 Dagen

De concierge in het onderwijs

Inhoud
Leiding geven in geval van calamiteiten kan de taak zijn van een ploegleider. Hij/zij kan het BHV-beleid van uw bedrijf uitdragen en een goed functionerende BHV-organisatie opzetten. De cursus BHV-ploegleider zorgt ervoor dat men over de juiste competenties beschikt om deze taken naar behoren uit te voeren.

Cursusduur
2 Dagen

Omgang met agressie

Inhoud
Omgang met agressie is niet de juiste maar wel de meest bekende omschrijving van de trainingen die worden gegeven om agressie op de werkvloer het hoofd te kunnen bieden. Niet de juiste volgens Trisens omdat de feitelijke naam zou moeten zijn; omgang met mensen. Daar gaat het in feite om. Hoe constateer, ervaar en benader ik mensen waarvan de signalen aangeven dat agressie zou kunnen ontstaan. Kan ik de agressie voorkomen door mijn handelen of kan ik hem afleiden of zelfs ombuigen.

Cursusduur
1 dagdeel

ART (Agressie replacement training)

 Inhoud
Agression replacement training gaat er van uit dat mensen met een A-sociaal en agressief gedrag een aantal aan elkaar gerelateerde tekorten hebben.

  • Ten eerste hebben ze een tekort aan interpersoonlijke, sociale en cognitieve vaardigheden.
  • Ten tweede hebben ze een tekort aan impulscontrole.
  • Ten derde hebben ze met betrekking tot respect voor waarden en normen een meer egocentrisch, concreet en op een bepaalde manier prinitief niveau van “moral reasoning”(morele verantwoording).

Dit leidde tot een programma met 3 belangrijke componenten:

  • De sociale vaardigheidstraining waar nieuw sociaal gedrag wordt aangeleerd.
  • De boosheidscontrole training waar agressief gedrag wordt afgeleerd.
  • De training moreel redeneren waar de client wordt geleerd minder egocentrisch te redeneren. De keuze en nadere operationalisatie van de hoofdcomponeneten van zijn methode refereert Goldstein aan een groot aantal onderzoeken.

Verdere informatie op aanvraag

E.M.D.R. (Eye movement desensizitation reprocessing)

Inhoud

EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijk ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten. zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand een negatief zelfbeeld heeft kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

Verdere informatie op aanvraag

Security Awareness

Schopt u wel eens tegen een bekertje of blikje dat op straat ligt? Denkt u daarbij nog na wat de gevolgen zouden kunnen zijn? Iedereen loopt dagelijks risico’s. De wereld staat bol van dreigingen en risico’s waarvan iedereen denkt dat de dreiging en risico’s ver van huis zijn en blijven. Helaas blijkt dit niet zo te zijn. In Nederland worden er dagelijks criminele activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd. Dagelijks worden er pogingen gedaan om het maatschappelijk stelsel te ontwrichten. Dit is te herkennen aan de omgeving van de mens.

Security Professionals biedt daarom de cursus Security Awareness aan. Een cursus waarin we gaan ontdekken wat ons veiligheidsbewustzijn is. Na dit vastgesteld te hebben, zullen we dit gaan verbeteren.

We gaan ons veiligheidsbewustzijn verhogen door te leren van de geschiedenis. Hierdoor zullen we ons meer bewust zijn van veranderingen om ons heen.

Na deze cursus bent u in staat om veranderingen in uw directe omgeving beter te herkennen en deze in te delen op risico’s. U zult zich veiliger gaan voelen en bewuster met uw veiligheid om gaan.

Past deze cursus bij U?

Deze cursus is ontwikkeld voor iedereen, ongeacht het niveau en is dus voor een ieder geschikt.

Lesprogramma.

Ochtend (09:00-12:00)

•Historie van Security Awareness.

  • •Wat is Security Awareness?
  • •Praktijkvoorbeelden & Situaties.

Locatie & Groepgrootte:

Deze cursus kan op locatie naar uw keus gegeven worden. Minimale groepgrootte is 6 personen.

Inclusief: Iedere cursist ontvangt een snelbinder met daarin alle sheets en aanvullende informatie.

De cursus kan individueel aangeboden worden. Daarnaast is deze cursus minder geschikt voor groepen groter dan 16. Vraag ons vrijblijvend naar de voorwaarden.